Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací

Rychlý kontakt

HOTEL VLTAVA -
UBYTOVÁNÍ FRYMBURK
Tel.: +420 380 735 605
Fax: +420 380 735 603
e-mail: info@hotelvltava.cz
 

Aktuální kurzy


PočasíUBYTOVACÍ ŘÁD

UBYTOVACÍ ŘÁD HOTELU VLTAVA FRYMBURK

1.         Hotel je oprávněn ubytovat pouze řádně přihlášeného hosta, v rámci přihlašovací povinnosti, který se v recepci prokáže platným občanským průkazem, cestovním pasem nebo jiným dokladem totožnosti a vyplní a podepíše Přihlašovací lístek.  Ubytovat je možné i hosta, který má trvalé bydliště v místě ubytovacího zařízení.

2.         Při ubytování host dostane klíč/magnetickou kartu od pokoje, klíč/magnetickou kartu od hlavního vchodu a klíč, respektive kartu/chip/dálkový ovladač k možnosti parkování motorového vozidla na vyhrazené odstavné ploše v případě zájmu o parkování s ohledem na možnosti hotelu. Parkování je zpoplatněno dle ceníku ubytování a služeb a je vystaven v recepci a na webových stránkách hotelu. Vyhrazená odstavná plocha pro motorová vozidla hostů není hlídána, střežena či jinak zabezpečena. Hotel neodpovídá za škodu způsobenou na motorových vozidlech a na věcech v nich ponechané. 

3.         Veškeré klíče nebo karty nebo chipy nebo dálkové ovladače ubytovaný host odevzdá při
ukončení pobytu na recepci.

4.         Hosté, které jsou postiženy infekčními nemocemi, nelze ubytovat.

5.         Hotel může ve zvláštních případech nabídnout hostovi jiné, než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.

6.         Hotel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování hosta ubytovat nejpozději do 18 hodin. Do té doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou určeno jinak.  V případě, že host pojistí svou rezervaci číslem kreditní karty, je pokoj rezervován do příjezdu hosta.

7.         Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu být nabídnut i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

8.         Hotel odpovídá za věci, které host do hotelu vnesl, pokud byly uloženy na místě k tomu určeném. Za peníze a cennosti odpovídá hotel, jen tehdy, převzal-li je do úschovy proti potvrzení. Host je povinen dbát na bezpečnost svých věcí. Hotel není povinen převzít od hosta do úschovy věci, které jsou svým rozsahem nebo hodnotou pro hotel neúměrné anebo které nejsou umístěny v zapečetěné nebo jinak vhodně uzavřené schránce.

9.         V pokoji může ubytovaný host přijímat návštěvy pouze se souhlasem pracovníka recepce hotelu, po zapsání do Knihy návštěv v recepci a to v době od 8 do 22 hodin.

10.       Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána jinak, odhlásí host pobyt nejpozději do 10,30 hodin posledního dne, v téže době pokoj uvolní. Neučiní-li tak host ve stanovené lhůtě, může mu hotel účtovat pobyt za následující den. Dohodnutá lhůta se může lišit dle jednotlivých případů, dle požadavku a potřeb hosta a hotelu.

11.       V pokoji nebo společenských prostorech hotelu nesmí občan bez souhlasu vedení hotelu přemísťovat zařízení hotelu (nábytek), provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo instalace. Odnášet jakékoliv vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování.

12.       V objektu hotelu a zvláště v pokojích není dovoleno hostu používat vlastních elektrických spotřebičů, kromě těch, které hostům slouží k jejich osobní hygieně (holící, případně masážní strojky, vysoušeče vlasů apod.).

13.       Zakázáno je vnášet kola, koloběžky, lyže nebo jiné rozměrné sportovní nářadí a pomůcky do objektu hotelu, vyjma prostor, pro tyto účely vyhrazené. Zákaz je také stavět nebo opírat kola nebo jiné předměty a pomůcky mimo vyhrazené prostory. Uložení kol nebo jiných předmětů a pomůcek je umožněna na základě platných ceníků hotelu. Prostory k uložení kol, jiných předmětů a pomůcek není hlídána, střežena či jinak zabezpečena a hotel neručí za poškození. V případě prokázané krádeže kola, jiných předmětů, pomůcek a po ukončeného šetření Policií České Republiky, předává hotel řešení škodné události pojišťovně.

14.      Za škody, které host způsobí na majetku hotelu, odpovídá v plném rozsahu a je povinen je nahlásit na recepci. Pokud host zaplatí zálohu za pobyt či za čerpání služeb, bude z této zálohy přednostně hrazena škoda, kterou host prokazatelně způsobil.

15.       Host je povinen při každém odchodu z pokoje uzavřít vodovodní uzávěry, zhasnout světla v pokoji a jeho příslušenství, uzamknout dveře a klíč si ponechat nebo odevzdat na recepci. Při ukončení pobytu jej musí odevzdat na recepci.

16.       Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10 let bez dozoru dospělých v pokoji a ostatních společenských prostorách ubytovacího zařízení, stejně tak není dovoleno dětem do 10 let samostatně používat výtah bez dozoru dospělé osoby.

17.       Hostu není dovoleno brát na pokoj sportovní nářadí a předměty, pro jejichž uložení je vyhrazeno jiné místo. Dále host nesmí v prostorech určených k bydlení nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití, držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde – li o léčivé přípravky určených pro potřebu hosta.

18.      Ubytovaní hosté jsou povinni řídit se protipožárními směrnicemi hotelu. Ve všech prostorách hotelu včetně pokojů platí zákaz kouření.

19.       Právo na náhradu škody musí být uplatněno hostem v hotelu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po dni, kdy se poškozený o škodě musel dovědět a to i písemnou formou.

20.       Psi a jiná domácí zvířata mohou být do hotelu přijata pouze za předpokladu, že majitel prokáže jejich nezávadný zdravotní stav a předloží k nahlédnutí platný očkovací průkaz a zajistí nerušivé chování domácího zvířete. Zvířata nesmí zůstat bez dozoru na pokoji ani v ostatních prostorách hotelu. Pohyb zvířat po veřejných prostorách hotelu je možný pouze s náhubkem a v doprovodu majitele (nebo osoby doprovázející zvíře).

21.       V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. je ubytovaný host povinen dodržovat noční klid. Toto platí i pro hotelové terasy a společné prostory hotelu.

22.       Míčové a jiné sporty je možné provozovat ve vyhrazených prostorech, aby nebyl rušen klid, odpočinek a bezpečnost hostů a ostatních občanů.

23.       Do prostor hotelu je možno přijíždět motorovými vozidly jen po přístupové cestě a s vozidly parkovat na určených místech. Projíždění, používání zvukových nebo světelných signálů a ponechání motoru v běhu je zakázáno.

24.       Případné opravy a mytí vozidel v prostorech hotelu je zakázáno.

25.       Za ubytovací a vedlejší služby hotelu je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem zpravidla při skončení pobytu, není-li dohodnuto jinak - nejdéle za jednotýdenní pobyt. Účet je splatný při předložení.

26.       Ceník pro ubytování a vedlejší služby je k nahlédnutí v recepci hotelu.

27.       Stížnosti ubytovaných hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti hotelu přijímá recepce a vedení hotelu.

28.       Ubytovaný host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího/provozního řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení hotelu právo od smlouvy o poskytnutí ubytování odstoupit před uplynutím dohodnuté doby a požadovat úhradu za poskytnuté a dohodnuté služby.

29.       Hotel neručí za vlivy vyšší moci nebo nepředpokládatelných situací, které nelze ovlivnit.

30.       Provozovatel má právo od Smlouvy o ubytování odstoupit, jestliže host hrubě porušuje povinnosti stanovené tímto řádem nebo v prostorech určených k ubytování hrubě porušuje dobré mravy.

31.       Provozovatel je povinen odevzdat hostu prostory určené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním, dbát na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů, dbát na technický a hygienický stav v prostorech určených k ubytování.

32.       Na pokoji není dovoleno zasahovat do nastavení automatických ventilů topení. V případě, že je požadováno snížení nebo zvýšení teploty na pokoji je nutno toto ohlásit na recepci.

33.       Sauna – objednávky na recepci. Vstup do sauny je možný pouze v provozní době sauny a bazénu, která je od 08.00 – 20.00. Po příchodu ze sauny na pokoj je hosti povinen nahlásit na recepci ukončení saunování. Host nesmí nijak zasahovat do přístrojů, které jsou určeny k ohřevu sauny.

34.       Vstup do bazénu je možný pouze v plavkách v provozní době bazénu, která je od 08.00 – 20.00. Host je povinen se před vstupem do bazénu umýt. Je zakázáno skákat do bazénu. Při hrubém znečištění bazénu je hotel oprávněn účtovat částku 15.000,- Kč za vyčištění bazénu a požadovat náhradu škody, která vznikla uzavírkou bazénu v důsledku znovu uvedením do provozu v potřebných parametrech, zejména teplota (28°C) a čistota voda.

35.        Ochrana spotřebitele:

Poskytujeme Vám tímto před uzavřením smlouvy o ubytování veškeré informace dle ustanovení § 1811 a § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník").

KIN-HaR s.r.o., jakožto ubytovatel poskytuje ubytovaným hostům následující informace:

Totožnost a kontaktní údaje hotelu: KIN-HaR s r.o., IČ 25946803, se sídlem Baarova 769/45, Praha 4, 140 00 Praha, DIČ CZ 25946803, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, zn.sp. C172989

adresa pro doručování elektronické pošty: info@hotelvltava.cz a telefonní číslo: +420 380 735 603

hlavní předmět podnikání hotelu - ubytovatele: poskytování ubytovacích služeb.

označení služby: ubytovatel obstarává pro ubytované hosty ubytování a služby související s ubytováním na základě podmínek uvedených v písemné smlouvě o ubytování.

cena poskytované služby: celková cena za poskytnuté služby je uvedena v aktuálním ceníku pro příslušný rok. V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré daně a poplatky.

způsob platby a způsob plnění: ubytovaný host poskytne veškeré platby sjednané ve smlouvě o ubytování v hotovosti nebo bezhotovostně na bankovní účet ubytovatele, jehož číslo a variabilní symbol ubytovatel ubytovaným hostům sdělí písemně.

náklady na prostředky komunikace na dálku: náklady na prostředky komunikace na dálku určují subjekty poskytující služby prostředků komunikace na dálku a tyto náklady se neliší od základní sazby.

údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit na orgán dohledu: ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce:
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz (link is external).

v souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu.

označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž právními předpisy se bude řídit vztah mezi ubytovaným hostem a ubytovatelem založený smlouvou o ubytování: Česká republika.

údaj o jazyku, ve kterém bude ubytovaný host s ubytovatelem jednat za smlouvy o ubytování a ve kterém poskytne ubytovaným hostům smluvní podmínky a další údaje: český jazyk.

36.       Počet stran: čtyři strany v tištěné verzi.

Ubytovací řád vydaný ve Frymburku dne 01.03.2017

Antonín Janský, jednatel společnosti KIN-HaR s.r.o.